Водянська громада
Запорізька область, Василівський район

Енергодарське управління ГУ ДПС у Запорізькій області

Дата: 24.05.2021 16:41
Кількість переглядів: 346

Громадянин отримавміжнароднийабовітчизнянийгрант. Чинеобхідно оподатковувати?

 

Відповідно до п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу Україниплатникомподаткуна доходифізичнихосіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерелаїхпоходження в Україні, так і іноземні доходи.

     Практика застосуваннятермінів, слів та словосполучень у юриспруденціївизначає,що грант – це одноразова безповоротнацільовавиплатафізичним і юридичним особам грошовоїсумиабодаруванняобладнання, приміщення (як правило, з власнихкоштів та майна) громадянами і юридичними особами, у тому числііноземцями, а такожміжнароднимиорганізаціями, для проведеннянауковихдосліджень, впровадженняенерго- та ресурсозберігаючихтехнологій, вжиттязаходівекологічноїбезпеки та ліквідаціїнаслідківекологічних катастроф, виконаннятворчихробіт, виданнятворівхудожньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншоїлітературитощо.

Об’єктомоподаткування резидента є загальниймісячний (річний) оподатковуванийдохід, до якоговключаютьсяінші доходи, крімзазначених у ст. 165 ПКУ.

Статтею 165 ПКУ встановленийперелікдоходів, які не включаються до загальногомісячного (річного) оподатковуваного доходу платникаподатку.

Водночас, доходи, яківключаються до загальногомісячного (річного) оподатковуваного доходу платникаподаткувизначені п. 164.2 ст. 164 ПКУ, зокрема, дохід, отриманийплатникомподатку як додаткове благо (крімвипадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у виглядісумибезповоротноїфінансовоїдопомоги (крімсумипроцентівумовнонарахованих на такудопомогу).

Податковий агент, якийнараховує (виплачує,надає) оподатковуванийдохід на користьплатникаподатку, зобов’язанийутримуватиподатокізсуми такого доходу за йогорахунок.

Ставкаподатку на доходи фізичнихосіб становить 18 відсотківбазиоподаткуваннящододоходів, нарахованих (виплачених, наданих) платникуподатків (крімвипадків, визначених у пп. 167.2 – 167.5 ст. 167 ПКУ).

     Разом з тим, доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України – іноземні доходи, є об’єктомоподаткування резидента.

У разіякщоджереловиплат будь-якихоподатковуванихдоходів є іноземним, сума такого доходу включається до загальногорічногооподатковуваного доходу платникаподатку – отримувача, якийзобов’язаний подати річнуподатковудекларацію про майновий стан і доходи, та оподатковуєтьсяподатком на доходи фізичнихосіб за ставкою 18 відсотків.

Підпунктом 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ передбачено, що у разіякщозгідно з нормами міжнароднихдоговорів, згода на обов’язковістьякихнадана Верховною Радою України, платникподаткуможезменшити суму річногоподатковогозобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, вінвизначає суму такого зменшення у річнійподатковійдекларації про майновий стан та доходи.

Крім того, такі доходиє об’єктомоподаткуваннявійськовимзборомза ставкою 1,5 відсотка.

 

Платник єдиного податку змінив вид господарської діяльності. Чи передбачена за це відповідальність?

 

     Відповідно до п. 299.7 ст. 299 Податкового кодексу України до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про платника єдиного податку, зокрема, види господарської діяльності.

     Згідно з п.п. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 ПКУ платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, мають надати заяву, до якої, зокрема включаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

     Так, у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ст. 298 ПКУ).

     У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (абзац перший п. 298.6 ст. 298 ПКУ).

     Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

     Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

     При цьому ПКУ не передбачена відповідальність за неподання фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку першої – третьої груп заяви у разі зміни видів господарської діяльності.

     Разом з тим, згідно з абзацом першим п. 299.11 ст. 299 ПКУ у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

 

Податкові органи надаютьіндивідуальніподатковіконсультації. Що потрібно враховувати?

 

Контролюючими органами відповідно до п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, є податковіоргани (центральний орган виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуподатковуполітику, йоготериторіальніоргани) – щододотриманнязаконодавства з питаньоподаткування (крімвипадків, визначенихп.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ), законодавства з питаньсплатиєдиноговнеску, а такожщододотриманняіншогозаконодавства, контроль за виконаннямякогопокладено на центральний орган виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуподатковуполітику, чийоготериторіальніоргани.

     За виборомплатникаподатківіндивідуальнаподатковаконсультаціянадається в усній, у паперовійабоелектроннійформі.

Індивідуальніподатковіконсультаціїнадаються:

     в уснійформі – контролюючим органом, визначенимп.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, а такождержавнимиподатковимиінспекціями;

     у паперовій та електронній формах – контролюючим органом, визначенимп.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, крімдержавнихподатковихінспекцій.

Індивідуальнаподатковаконсультація, надана у паперовійабоелектроннійформі, підлягаєреєстрації в єдиномуреєстрііндивідуальнихподатковихконсультацій та розміщенню на офіційномувебсайті центрального органу виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуподатковуполітику, без зазначеннянайменування (прізвища, ім’я, по батькові) платникаподатків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера обліковоїкартки) та йогоподатковоїадреси.

Єдинийреєстріндивідуальнихподатковихконсультаційрозміщено на офіційномувебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Електроннийкабінет/Реєстри/Єдинийреєстріндивідуальнихподатковихконсультацій.

За зверненнямплатниківподатків у паперовійабоелектроннійформіконтролюючий орган, визначенийп.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, надаєїмбезоплатноіндивідуальніподатковіконсультації з питань практичного застосуванняокремих норм податкового та іншогозаконодавства, контроль за дотриманнямякогопокладено на такийконтролюючий орган, протягом 25 календарнихднів, щонастають за днем отримання такого зверненняданимконтролюючим органом.

Зверненняплатниківподатків на отриманняіндивідуальноїподатковоїконсультації у паперовійабоелектроннійформі повинно містити:

найменування для юридичної особи абопрізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобузв’язку та адресу електронноїпошти, якщотакінаявні;

     код згідно з ЄДРПОУ (для юридичнихосіб) абореєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків (для фізичнихосіб) абосерію та номер паспорта (для фізичнихосіб, які через своїрелігійніпереконаннявідмовляютьсявідприйняттяреєстраційного номера обліковоїкарткиплатникаподатків та офіційноповідомили про цевідповідномуконтролюючому органу і маютьвідмітку у паспорті);

зазначення, в чомуполягає практична необхідністьотриманняподатковоїконсультації (наведенняфактичнихобставин);

підписплатникаподатківабокваліфікованийелектроннийпідпис;

     дату звернення.

     На зверненняплатникаподатків, що не відповідаєвимогам, зазначеним у цьомупункті, індивідуальнаподатковаконсультація не надається, а надсилаєтьсявідповідь за підписомкерівника (заступника керівникаабоуповноваженої особи) у паперовійабоелектроннійформі у порядку та строки, передбачені Законом України «Про зверненнягромадян».

Уповноважена особа центрального органу виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуподатковуполітику, можеприйнятирішення про продовження строку розглядузвернення на отриманняіндивідуальноїподатковоїконсультаціїпонад 25-денний строк, але не більше 15 календарнихднів, та письмовоповідомити про цеплатникуподатків у паперовійабоелектроннійформі до закінчення строку, визначеногоабзацом першим п. 52.1 ст. 52 ПКУ.

     У зв’язку з проведеннямзаходів, спрямованих на запобіганнявиникненню і поширеннюкоронавірусноїхворобизгідно з п. 52. прим. 8 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідніположення» ПКУ тимчасово, на період по останнійкалендарний день місяця (включно), в якомузавершуєтьсядія карантину, встановленогоКабінетомМіністрівУкраїни на всійтериторіїУкраїни з метою запобіганняпоширенню на територіїУкраїникоронавірусноїхвороби (COVID-19), зупиняєтьсяперебігстроків, встановлених, зокрема, ст. 52 і ст. 53 ПКУ щодонаданняконтролюючими органами індивідуальнихподатковихконсультацій в письмовійформі.

Зпершого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якомузавершуєтьсядія карантину, встановленогоКабінетомМіністрівУкраїни на всійтериторіїУкраїни з метою запобіганняпоширенню на територіїУкраїникоронавірусноїхвороби (COVID-19), перебігстроків, якізупинялисявідповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

 

Подання уточнюючого Розрахунку та уточнення показників додатка 4ДФ до Розрахунку

 

     Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Розрахунок), порядок його заповнення та подання податковими агентами затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773).

     Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.

     При цьому Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

     Коригування показників додатка 4ДФ до Розрахунку проводиться таким чином:

     1) у розд. I:

     для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» - на виключення рядка;

     для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» - на введення рядка;

     для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується «1» - рядок на виключення, а в другому – «0» - рядок на введення;

     2) у розд. II:

     у рядку «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів – виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

     у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею – виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

     у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників додатка 4ДФ до Розрахунку за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується.

 

Подання платником форми 20-ОП.Принцип укрупнення інформації

 

Подання платником заяви за ф. № 20-ОПП для інформування контролюючого органу про всі свої об’єкти оподаткування, є одним з обов’язків платника податків. Таку заяву подають усі суб’єкти, що мають:

- об’єкти оподаткування,

- або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням,

- або об’єкти, через які проводиться діяльність.

Звертаємо увагу, що Наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 було внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 із змінами.

Згідно внесених змін п. 8.4 розділу VIII «Порядок обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням» доповнено новими абзацами. А саме:

1. Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

2. У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

3. Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об’єкти оподаткування – офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).

Принцип укрупнення умовно можна розділити на два види: вертикальний (у цьому випадку, якщо за однією адресою знаходиться декілька однотипних об’єктів, то їх можна показувати як один великий і об’єднуючий їх об’єкт. Обладнання для торгового місця (лоток, прилавок, холодильник, столи) рекомендується показувати як один об’єкт «Торгівельне місце») та горизонтальний (у цьому випадку за наявності декількох однотипних об’єктів їх показують як один об’єкт. Наприклад, 50 вагонів вносимо одним записом «Вагон).

Проте існують виключення: не можна укрупнювати:

- майно, що підлягає держреєстрації з отриманням реєстраційного номера (земля, нерухомість, транспортні засоби (щодо автомобілів є нюанси));

- об’єкти, що мають різне місцезнаходження;

Не рекомендується укрупнювати об’єкти, що оподатковуються різними податками.

Для багатьох суб’єктів господарювання актуальним є питання як правильно відобразити автомобілі в заяві за ф. № 20-ОПП. Так, автомобілі укрупнювати не можна, проте їх можна узагальнити за видом, використанням, станом і видом права власності автомобілі, які не є пунктами:

1) пересувної роздрібної торгівлі (наприклад, автокрамниці),

2) громадського харчування (скажімо, приготування кави, бутербродів)

3) послуг, інших, ніж пасажирські і вантажні перевезення.

До автотранспорту, який можна об’єднувати, відносять: автотранспорт для адміністративних потреб, для власного перевезення вантажів, маршрутки, вантажні автомобілі для надання послуг з перевезення вантажів.

До автотранспорту, який не можна об’єднувати, відносять: згадані автокрамниці, автокав’ярні і т. п.; спецтехніку (автокрани, автобетономішалки, прибиральні авто і т. п., оскільки їх призначення — не перевезення вантажів і пасажирів).

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з типом об’єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування».

 

В яких випадках податкова звітність подається з ознакою «Звітна», «Нова звітна», «Уточнююча»?


     Якщо після подання податкової звітності (далі – Документи звітності) платник подає до граничного строку подання новий Документ звітності із виправленими показниками, поданий раніше Документ звітності стає недіючим та отримує ознаку стану обробки «Історія подання».

     Крім того, ознаку стану обробки «Історія подання» отримують Документи звітності, щодо яких за рішенням суду або підрозділів податкового органу вищого рівня, відповідальних за адміністрування платежів, у підсистемі, що забезпечує обробку податкової звітності та платежів, передбачено скасування реєстрації (ідентифікацію недіючими).

     Документ звітності подається з ознакою:

     «Звітний» – за відповідний базовий звітний (податковий) період у встановлені Податковим кодексом України строки для такого подання або з порушенням термінів подання;

     «Новий звітний» – до закінчення граничного строку подання Документу звітності за такий самий звітний період з виправленими показниками після поданого Документа звітності з ознакою «Звітний»;

     «Уточнюючий» – після граничного терміну подання Документу звітності за такий самий звітний період (з урахуванням строків давності) при виправленні показників поданого Документу звітності.

Як заповнюється декларація з ПДВ: у гривнях з копійками чи без копійок?

     Відповідно до п. 4 розд. ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289, усі показники у податковій звітності з ПДВ проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

     Згідно з п. 6 розд. І Порядку № 21 до податкової звітності з податку на додану вартість належать:

     податкова декларація з податку на додану вартість з додатками;

     уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок з додатками;

     розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

     Отже, усі показники податкової декларації та додатків до неї заповнюються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Який документ підтверджує здавання виручки до банку та  оприбуткування готівки в касі?

     Відповідно до п. 29 розд. III Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

     Вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (РРО) або розрахункової книжки для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції «службова видача».

     Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб’єктів господарювання, є:

     1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);

     2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

     3) супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями;

     4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

 

Чи можнанадіслатипоштоюв податкову форми № 1-ОПП, № 1-ОПН, № 5-ОПП, № 8-ОПП, № 17-ОПП, № 20-ОПП?

Відповідно до п. 63.2 ст. 63 Податкового кодексу Українивзяттю на облікабореєстрації у контролюючих органах підлягаютьвсіплатникиподатків.

Взяття на облік або зняття з обліку в контролюючих органах, а такожвнесеннязмін до обліковихданихюридичнихосіб, їхвідокремленихпідрозділів та фізичнихосіб – підприємців, відомостіщодоякихвключаються до Єдиного державного реєструюридичнихосіб, фізичнихосіб – підприємців та громадськихформувань, здійснюється на підставівідомостей з ЄДР, без подання будь-якихдокументів до контролюючихорганів.

Взяття на облік або зняття з обліку в контролюючих органах, а такожвнесеннязмін до обліковихданихплатниківподатків, для яких законом установленіособливостіїхдержавноїреєстрації та які не включаються до ЄДР, здійснюється на підставіподаних до контролюючихорганіввідповіднихзаяв та документів, визначених Порядком облікуплатниківподатків і зборів, затвердженим наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 09.12.2011 № 1588.

Передбачені Порядком № 1588 документи, а саме, заява за формою № 1-ОПП (для юридичнихосіб та відокремленихпідрозділів), заява про реєстраціюпостійногопредставництва нерезидента в Україні як платникаподатку на прибуток за формою № 1-ОПН, заява (для осіб, якіпровадятьнезалежнупрофесійнудіяльність) за формою № 5-ОПП, заява про ліквідаціюабореорганізаціюплатникаподатків за формою № 8-ОПП, якіподаються до контролюючихорганівплатникамиподатків:

особисто;

     через уповноважену особу (з пред’явленнямпримірникаоригіналу документа, щозасвідчуєйогоповноваження, абокопії такого документа, засвідченоїнотаріальноабодержавноюустановою);

направленіпоштовимвідправленням.

     При цьому п. 4.10 розд. IV та абзацомдев’ятимп.п. 1 п. 6.7 розд. VІ Порядку № 1588 встановлено, що у разіподаннядокументівпоштовимвідправленнямкопіїдокументів, щоподаються разом із такими заявамивідповідно до вимог Порядку № 1588, повинні бути засвідченінотаріальноабодержавним органом, якийвидав (зареєстрував) документи, здійснивреєстраціюнезалежноїпрофесійноїдіяльностічиакредитував (зареєстрував, легалізував) платникаподатків.

Листуванняконтролюючихорганів з платникамиподатків, зазначеними в абзаціпершому п. 42.4 ст. 42 ПКУ, здійснюєтьсязасобамиелектронногозв’язку в електроннійформі шляхом надсилання документа через електроннийкабінет з одночаснимнаправленнямплатникуподатків на йогоелектронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час йогонадсилання.

     ПКУ та Порядком № 1588 не обмежується право платниківподатківщодонаправлення до контролюючихорганів заяви про взяття на облік за неосновниммісцемобліку за формою № 17-ОПП, а такожповідомлення про об’єктиоподаткуванняабооб’єкти, пов’язані з оподаткуваннямабо через якіпровадитьсядіяльність за формою № 20-ОПП поштовимвідправленням.

Крім того, заяви за ф. № 1-ОПП, за ф. № 1-ОПН з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за веденнябухгалтерського та/абоподатковогообліку», заява за ф. № 17-ОПП та повідомлення за ф. № 20-ОПП можуть бути подані до контролюючого органу засобамиелектронногозв’язку в електроннійформі (подання заяви за ф. № 1-ОПН в електроннійформіможливопіслядоопрацювання).

 

Отримання коду під час державної реєстрації новонародженої дитини

     Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» надано можливість:
     в межах комплексної послуги «єМалятко» батькам новонародженої дитини за їх бажанням під час державної реєстрації народження дитини одночасно здійснити реєстрацію її у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

     Відповідно до п. 1 розд. ХІV Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 за бажанням батьків дитини чи одного з них реєстрація дитини у Державному реєстрі здійснюється під час державної реєстрації її народження.

     У такому разіОбліковакарткафізичної особи – платникаподатків за формою № 1ДР не заповнюється, а реєстраціяздійснюється на підставівідомостей, щомістяться у заяві про державнуреєстраціюнародження, в обсязі, необхідному для проведенняреєстрації, отриманих у порядку інформаційноївзаємодії з Державного реєструактівцивільного стану громадян. Відомості про присвоєнняреєстраційного номера обліковоїкарткиплатникаподатків з Державного реєструпередаються до Державного реєструактівцивільного стану громадян та відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.

     Післявнесення до свідоцтва про народженняреєстраційного номера обліковоїкарткиплатникаподатків з Державного реєструМіністерствоюстиціїУкраїнинаправляє до ДержавноїподатковоїслужбиУкраїнивідомості про такий документ, а такожвідомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічномуреєстрі (за наявності), для внесенняінформації до Державного реєстру.

 

 

ГУ ДПС у Запорізькій області

 

610 власників запорізького бізнесу користуються "касовим апаратом" в смартфоні

 

У регіоні станом на початок травня програмні реєстратори розрахункових операцій використовують 610 суб'єктів господарювання. Вони підключили до фіскального серверу 808 програмних РРО та успішно користуються перевагами новітньої касової техніки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.

Програмні РРО можна встановити онлайн на будь-який гаджет і заощадити на придбанні традиційних касових апаратів та їх обслуговуванні. Функціонал ПРРО передбачає передачу або отримання даних від фіскального серверу, автоматичне створення Z-звіту без залучення інформаційних еквайєрів. Також РРО у смартфоні дозволяє працювати в режимі offline (до 36 годин разово та не більше 168 годин протягом календарного місяця), надіслати до ДПС дані про здійснені розрахункові операції після завершення режиму offline. Водночас суб’єкт господарювання на свій власний вибір може використовувати або класичний, або програмний РРО в залежності від своїх потреб та фінансових можливостей.

Безкоштовне програмне забезпечення доступне за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/.

Дивіться відеоурок щодо реєстрації ПРРО за лінком: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/6842.html.

 

Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine/.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

 

 

Зміцнення ресурсної бази громад: онлайн-практикум для запорізьких ОТГ

 

Сьогодні у Запорізькій міській раді відбувся практикум із застосування законодавства "Фінансове забезпечення територіальних громад. Законодавчі ініціативи з ПДФО", спікерами якого виступили виконавчий директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України Олексій Бєліков, заступник начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Олена Щедровська та  радниця Запорізького міського голови Валентина Малиш.

Олена Щедровська акцентувала увагу представників територіальних громад на тому, що податкова служба регіону підтримує постійний діалог з представниками місцевих органів влади, зокрема, щодо забезпечення стабільних податкових надходжень до бюджетів та залучення додаткових фінансових ресурсів.

Так, у рамках плану спільних дій Головного управління ДПС області та територіальних громад проводиться інвентаризація земельних ділянок, що безпосередньо впливає на збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб від здачі паїв в оренду, плати за землю та єдиного податку IV групи.

Крім того, серед пріоритетів у співпраці – заходи з легалізації доходів та найманої праці, контроль у сфері реалізації підакцизної продукції та застосування РРО, а також актуалізація інформації стосовно об'єктів нерухомості, якими користуються суб'єкти господарювання і громадяни.

Так, у результаті спільних заходів з початку року у Запорізькій області до місцевих бюджетів додатково надійшло 9,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 2,3 мільйона гривень єдиного податку, 3,6 мільйона гривень земельного податку, 1,5 мільйона податку на нерухоме майно та 385 тисяч гривень плати за ліцензії.

 

Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine/.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь