Водянська громада
Запорізька область, Василівський район

Інформує ГТУЮ у Запорізькій області

Дата: 30.10.2019 07:35
Кількість переглядів: 466

Фото без опису

 

Про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

 

В сьогоденному інформаційному просторі при роботі з документами, зверненні до державних органів у громадян виникає потреба знайтитой чи інший акт законодавства. Доступність, гласність та відкритість правової інформації для користувачів забезпечується за допомогою Єдиного  державногореєструнормативно-правових актів та користування ним, порядок ведення якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376.

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (далі – Реєстр) це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу. Інформаційний фонд - це спеціальна комп’ютерна інформаційна система, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів. Відомості до Єдиного реєстру вносяться Міністерством юстиції України.

Утримувачем Реєстру є Міністерство юстиції України.

Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією у формі відкритих даних, оприлюднюється і регулярно оновлюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Мін'юсту відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, є вільним та безоплатним.

Юридичні та фізичні особи можуть одержати копії еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях на підставі запиту, який подається до Адміністратора Реєстру, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Плата за одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях: копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) - не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки; копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) - не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки; копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) - від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Генеральна прокуратура України, центральні та місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи одержують інформацію з Реєстру безоплатно.

 

В.о. начальника Головного територіального

управління юстиції у Запорізькій області                                       С.В.Нікітенко

 

Реалізація та захист прав людини та громадянина

 

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. У 1991 році Україна зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права, у 1996 році, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини, Верховна Рада України прийняла Конституцію України, в якій окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина. Наша держава ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів в сфері прав людини – Загальну декларацію прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенцію про права дитини 1989 р., Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. та інші.

Під правами людини розуміється соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами. Важливим засобом реалізації і захисту прав та свобод людини є гарантії, тобто передбачена Конституцією і законами України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюється охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

Юридичний механізм захисту прав людини – це можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод. Конституція України передбачає можливості здійснення громадянами дій, спрямованих на захист їх прав і свобод, як:

– захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань;

– об’єднуватися в політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод;

– проводити збори, мітинги, походи і демонстрації;

– направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів державної влади;

– захищати в суді свої права і свободи;

– звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

– звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ або органів.

Для забезпечення реалізації і захисту прав людини необхідно мати не тільки налагоджену правову систему, але й належним чином організовану роботу державних органів, посадових осіб, громадських організацій тощо, спрямовану на поновлення порушених прав, вдосконалення правової бази, механізму правової реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина. Сучасне законодавство України досить чітко визначає систему органів та посадових осіб різних рівнів, а Міністерство юстиції України плідно співпрацює з іншими державними органами, які фіксують відповідні порушення прав людини.

Тому, розуміючи гостру необхідність соціально незахищених верств населення в отриманні правової допомоги, особливо під час судового розгляду, в Україні запроваджено систему надання безоплатної правової допомоги та прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», що регламентує надання безоплатного адвоката та отримати високопрофесійну фахову допомогу майже в кожному куточку країни.

Загальна кількість центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги де можна безоплатно отримати доступ до безоплатного адвоката в Україні на сьогодні становить 548 одиниць.

Адресу найближчого до Вас центру або бюро можна знайти на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги, за наступним посиланням: https://legalaid.gov.ua/ua/component/content/article/30-operatyvna-info/895-saity-rehionalnykh-tsentriv-z-nadannia-bvpd.

Адвокати, призначені центрами можуть здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового провадження; брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення; представляти права і законні інтереси осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; запитувати і отримувати документи та інші матеріали або їх копії в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; збирати відомості з метою використання їх під час захисту прав і законних інтересів; ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними для забезпечення ефективного правового захисту документами (крім тих, що є державною таємницею).

Проте слід зазначити, що право на отримання такої допомоги мають лише визначені категорії осіб, зокрема це особи з числа малозабезпечених, особи з інвалідністю, діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, біженці, особи затримані або арештовані, які тримаються під вартою, засуджені, ветерани війни, ветерани праці, недієздатні особи, жертви насильства та інші.

З повним переліком категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги можна ознайомитись у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.

І наостанок, зауважимо, що зосередження суспільного фокусу на питаннях дотримання прав людини є невід’ємною віхою розвитку суспільства на шляху становлення правової держави, а для ефективного захисту своїх прав необхідно не тільки їх знати, а й вміти правильно застосовувати.

Тому, одним із важливих напрямків діяльності територіальних підрозділів Міністерства юстиції України залишається робота, направлена на підвищення правової свідомості громадян. До неї, власне, відносяться всі заходи, що проводяться в рамках всеукраїнського правопросвітницького проєкту «Я МАЮ ПРАВО!».

 

 

Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального

управління юстиції у Запорізькій області                                    О.М.Ісаєв

 

Надання безоплатної правової допомоги

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон) відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

Безоплатна правова допомога являє собою правову допомогу, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Статтею 3 Закону зазначено, що право на безоплатну правову допомогу це гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до Закону безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну.

Безоплатна первинна правова допомога являє собою вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб та включає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя та включає такі види правових послуг:

захист;

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Статтею 14 Закону встановлюється вичерпний перелік категорій осіб які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

До системи надання безоплатної правової допомоги належать:

Координаційний центр з надання правової допомоги;

суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги:

органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування

фізичні та юридичні особи приватного права

спеціалізовані установи

суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги:

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Особа   може   отримати   правову    допомогу    особисто,   звернувшисьдо найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової   допомоги або до громадських правозахисних організацій. Знайти найближчий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правовоїдопомоги та офіс громадської правозахисної організації можна за наступним посиланням: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YzcKq9UZKFrNMmkS3VelvTnOi3ipIksK&ll=48.30469684029689%2C31.926329812499944&z=6.

Також детальну інформацію щодо отримання безоплатної правової допомоги можна дізнатися, зателефонувавши за номером «гарячої лінії» системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів). За згаданою «гарячою лінією» можна отримати консультацію з правових питань, дізнатися інформацію щодо актуальних адрес центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та з’ясувати інші питання функціонування системи надання безоплатної правової допомоги.

 

Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації
нормативно-правових актів
Управління реєстрації нормативно-
правових актів, правової
роботи та правової освіти 
Головного територіального управління
юстиції у Запорізькій області                                                        О.О.Кірсанов

 

Булінг та як запобігти йому!

 

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем суспільства. Актуальне сьогодні питання булінгу у підростаючого покоління є одним із пріоритетних напрямків державної політики. Саме тому Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, в рамках загальнонаціонального право?просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО?!», проводить широкомасштабні заходи щодо попередження проявів агресії, цькування в середовищі учасників освітнього процесу, роз’яснює  що саме є булінг та як його запобігти. 

Поняття «булінг» нещодавно введено в українське законодавство відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to bully» — задиратися, знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити негативне середовище для людини.

Булінг поділяється на:

Економічнийкрадіжки, пошкодження чи знищення особистих речей жертви, вимагання грошей тощо

Сексуальний  – принизливі погляди, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти тощо

Фізичний – штовхання, підніжки, зачіпачання, бійки, нанесення тілесних ушкоджень тощо

Психологічний – поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти,маніпуляції, шантаж тощо

Кібербулінг – приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв (пересилка неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на відео бійок чи інших принижень і викладання відео в мережу інтернет, цькування через соціальні мережі).                         

                        Як протидіяти?

 

Зателефонуйте на гарячу лінію 0800500225, 116-111 або в Поліцію 102!

 

  • Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, уникайте сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво, адже, навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям.

 

  • Не вступайте в бійку. Кривдник тільки й чекає приводу, щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то більше шансів опинитися в загрозливій для вашої безпеки і здоров'я ситуації.
  • Стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено, покажіть силу духу.

 

  • Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Обов’язково повідом батькам, вчителям. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити БУЛІНГ!

 

Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-

правових актів Управління державної реєстрації нормативно-

правових актів правової роботи та правової освіти                        

Головного територіального управління

юстиції у Запорізькій області                                                                                      Н.С.Ісаєва

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь